El dimarts 1 Octubre torna “El Vídeo a la Gran Pantalla”/El martes 1 de Octubre vuelve el “Videoarte en la Gran Pantalla”

Posted in artistas hamaca,general by admin on the septiembre 18th, 2013

CAT/CAST

Tornem a arrancar una nova edició del cicle “El Vídeo a la Gran Pantalla“, amb un programa de vídeos de la mà de l’ Anna Manubens. La cita és el proper dimarts 1 d’Octubre a les 20h als Cinemes Maldà de Barcelona. Entrada 4 euros. Us hi esperem!

El corb li diu a la garsa “cul negre, ara que ha tornat la democràcia tots han tornat a treballar als telers…queda’t una mica a la vora del blau”

Obres:
Red River / Rio Tinto, Nadia Barkate, Marion Cruza (19’18’’)
Unrendered dislexia fundamental, Ricardo Trigo (12’53’’)
Constelación Bartleby, Andrés Duque (23’)
Nueve segundos de negro, Alex Reynolds (1’35’’)
Bluesky / B.s.o.D (Training attitude), Francisco Ruiz de Infante (12’)

TEXT

“No haurà tingut lloc més que el lloc.”

Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.

“El desastre ho arruïna tot deixant-ho tot com estava. (…) Estem a la vora del desastre sense poder situar-ho en l’avenir: més aviat és sempre passat i, no obstant això, estem a la vora, o sota l’amenaça, formulacions aquestes que impliquen un avenir si el desastre no fos el que no ve, el que va aturar qualsevol vinguda.”
(…)
La lassitud davant les paraules és també el desig de les paraules espaiades, trencades en el seu poder que és sentit i dins de la seva composició que és sintaxi i continuïtat del sistema (…). La bogeria que mai és d’ara sinó el termini de la raó, el “estarà boig demà”.

Maurice Blanchot, L’escriptura del desastre.

“…murmuri obstinat del llenguatge que parlaria per si sol sense subjecte parlant i sense interlocutor, aixafat sobre si mateix, nuat a la gola, enfonsant-se abans d’haver aconseguit formulació alguna i tornant sense estrèpit al silenci del que en cap moment havia desistit. Arrel calcinada del sentit.”

Michel Foucault, Història de la bogeria.

Per parlar d’elles cal fer el que fan elles: un text que fa seva una resistència a produir sentit i que llisca d’una obra a una altra sense avisar. Si hi hagués so, aquesta relliscada seria una breu interferència:

Un cotxe que patina sobre una carretera nevada. Entre el maldestre i l’hipnòtic, un road trip que els llocs que es recorren interessen molt menys que la (in)capacitat de controlar la fricció entre el pneumàtic i l’asfalt: el com i el què. Un com que es deixa patinar sobre un quin que no importa. Que de fet, importa tan poc que desapareix.

Al seu lloc, el què es dóna a veure; el que tracta de visualitzar-se –si es fes visible– és l’arquitectura d’un recorregut. Una carretera o un arbre genealògic improbables i associatius. De Red River/Rio Tinto a Bluesky/B.s.o.D (Training attitude), es desdibuixen progressivament els rails sense que per això es detingui el moviment. Un moviment que es fa estàtic; com una permanència inquieta a la vora de –o sota l’amenaça de– la pèrdua (de sentit). El temps segueix corrent. L’hi menciona en un títol (Nueve segundos en negro) o apareix en pantalla; donat a veure. Ocorre el seu transcurs. Aquí assegut està Godot. Sobre ell un núvol de Stendhal; una nebulosa de possibles per-venir.
Freud explicava que la perversió és el plaer de romandre a la marrada; de desatendre la meta.

És també un doblatge invertit; no es tracta de progressar cap a un idioma o subtitul a afegir, sinó de retrocedir cap a les veus en el moment en què es disposaven a dir alguna cosa. Esquizofrèniques, interferents, trasbalsades perquè no són de ningú però les usen molts. Una sincronia que desquadra. Un remix literari o bossal. Salts d’una freqüència a una altra.
El jardí de veus que bifurquen.

El tot dura 69 minuts. Una respiració, una cadència que s’agita progressivament.
Mans que pasten la plastilina del decorat que les produeix. Dos cossos a la dutxa. Veus que es disputen el paper de narrador sobre una interfície –una pantalla– fantasmàtica. Imatges òrfenes resignificades i cosides a parpellejos narratius.
De sobte la pèrdua, la desorientació, el negre (el cul de la garsa i del corb). La petita mort. I per fi, com gairebé sempre un “queda’t una estona més”, un “no em deixis així”, i un compte enrere.
Inter. Intermitent, interferències, interfície, intersticis.

CAST

Volvemos a arrancar una nueva edición del ciclo “El Videaorte en la Gran Pantalla“, con un programa de vídeos de la mano de Anna Manubens. La cita es el próximo martes 1 de Octubre a las 20h en los Cines Maldá de Barcelona. Entrada 4 euros. ¡Os esperamos!

El cuervo le dice a la urraca “culo negro, ahora que ha vuelto la democracia todos han vuelto a trabajar en los telares…quédate un poco al borde del azul.”

Obras:
Red River / Rio Tinto, Nadia Barkate, Marion Cruza (19’18’’)
Unrendered dislexia fundamental, Ricardo Trigo (12’53’’)
Constelación Bartleby, Andrés Duque (23’)
Nueve segundos de negro, Alex Reynolds (1’35’’)
Bluesky / B.s.o.D (Training attitude), Francisco Ruiz de Infante (12’)

TEXTO

“No habrá tenido lugar más que el lugar.”

Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.

“El desastre lo arruina todo dejándolo todo como estaba. (…) Estamos al borde del desastre sin poder ubicarlo en el porvenir: más bien es siempre pasado y, no obstante, estamos al borde, o bajo la amenaza, formulaciones éstas que implican un porvenir si el desastre no fuese lo que no viene, lo que detuvo cualquier venida.”
(…)
La lasitud ante las palabras es también el deseo de las palabras espaciadas, rotas en su poder que es sentido y dentro de su composición que es sintaxis y continuidad del sistema (…). La locura que nunca es de ahora sino el plazo de la razón, el “estará loco mañana”.

Maurice Blanchot, La escritura del desastre.

“…murmullo obstinado del lenguaje que hablaría por si solo sin sujeto hablante y sin interlocutor, aplastado sobre sí mismo, anudado a la garganta, hundiéndose antes de haber alcanzado formulación alguna y volviendo sin estrépito al silencio del que en ningún momento había desistido. Raíz calcinada del sentido.”

Michel Foucault, Historia de la locura.

Para hablar de ellas hay que hacer lo que hacen ellas: un texto que hace suya una resistencia a producir sentido y que se desliza de una obra a otra sin avisar. Si hubiera sonido, ese desliz sería una breve interferencia:

Un coche que patina sobre una carretera nevada. Entre lo torpe y lo hipnótico, un road trip en que los lugares que se recorren interesan mucho menos que la (in)capacidad de controlar la fricción entre el neumático y el asfalto: el cómo y el qué. Un cómo que se deja patinar sobre un qué que no importa. Que de hecho, importa tan poco que desaparece.
En su lugar, lo que se da a ver; lo que trata de visualizarse –de hacerse visible– es la arquitectura de un recorrido. Una carretera o un árbol genealógico improbables y asociativos. De Red River / Río Tinto a Bluesky/B.s.o.D (Training attitude), se desdibujan progresivamente los raíles sin que por eso se detenga el movimiento. Un movimiento que se hace estático; como una permanencia inquieta al borde de –o bajo la amenaza de– la pérdida (de sentido). El tiempo sigue corriendo. Se lo menciona en un título (Nueve segundos de negro) o aparece en pantalla; dado a ver. Ocurre su transcurso. Ahí sentado está Godot. Sobre él una nube de Stendhal; una nebulosa de posibles por-venir.
Freud explicaba que la perversión es el placer de permanecer en el rodeo; de desatender la meta.

Es también un doblaje invertido; no se trata de progresar hacia un idioma o subtitulo a añadir, sino de retroceder hacia las voces en el momento en que se disponían a decir algo. Esquizofrénicas, interferentes, transidas porqué no son de nadie pero las usan muchos. Una sincronía que descuadra.  Un remix literario o vozal. Saltos de una frecuencia a otra.
El jardín de voces que bifurcan.

El todo dura 69 minutos. Una respiración, una cadencia que se agita progresivamente.
Manos que amasan la plastilina del decorado que las produce. Dos cuerpos en la ducha. Voces que se disputan el papel de narrador sobre una interfaz –una pantalla– fantasmática. Imágenes huérfanas resignificadas y cosidas a parpadeos narrativos.
De repente la pérdida, la desorientación, el negro (el culo de la urraca y del cuervo). La pequeña muerte. Y por fin, como casi siempre un “quédate un rato más”, un “no me dejes así”, y una cuenta atrás.

Inter. Intermitente, interferencias, interfaz, intersticios.