Taller gratuït: Elements clau del sistema de l’art. La pràctica professional de l’artista.

Posted in Talleres by admin on the mayo 7th, 2018

[català]

ELEMENTS CLAU DEL SISTEMA DE L’ART. LA PRÁCTICA PROFESSIONAL DE L’ARTISTA

ISIDRO PRUEBA

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va aprovar en 1980 la «Recomanació relativa a la condició de l’artista». Allí es recull que les arts són part íntegra de la vida i que és necessari que els governs contribueixin a crear les condicions materials que faciliten aquestes manifestacions.

La cultura té, a més, un valor afegit en termes d’aportació al PIB, comptant amb la capacitat per emprar a un sector gens menyspreable de la població activa.

El sector cultural porta, no obstant això, més de quaranta anys reivindicant l’establiment d’un marc legal que asseguri a l’artista les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat. L’Estatut de l’Artista, l’Autor/Creador i el Treballador Cultural pot ser aquesta eina legislativa que permeti garantir drets econòmics i laborals als i les treballadors/es culturals o facilitar-los; a un temps que La Llei del Mecenatge pot ajudar a impulsar, assistir, estimular i/o promocionar expressions culturals i artístiques amb l’aportació privada.

Aquest seminari es proposa construir un apropament reflexiu i mediat als aspectes jurídics del món de l’art en el context estatal —alguns de gran actualitat con l’Estatut de l’Artista, la Llei de Mecenatge, l’activitat econòmica o els drets d’autor—, temes que es troben en un constant debat, oberts al diàleg i a les aportacions dels propis creadors i creadores. Elements necessaris de conèixer i analitzar per moure’s en l’àmbit artístic amb una concepció holística dels seus espais i relacions.

Programa del taller

Divendres, 1 de juny 16:00 – 21:00h

La Llei de Mecenatge: Borja Álvarez Rubio
L’ecosistema de l’art i l’Estatut de l’Artista: Isidro López-Aparicio
Drets d’autor: Eva Soria

Dissabte, 2 de juny 10:00 – 14:00h

Isidro López-Aparicio i Marta Pérez Ibáñez
L’activitat econòmica dels i les artistes
Anàlisi pràctica de casos vinculats a les reivindicacions de l’Estatut de l’Artista:

àmbit fiscal i tributari, àmbit professional, àmbit d’administracions públiques i codis de bones pràctiques, àmbit contractual, àmbit associatiu i sindical, àmbit formatiu, àmbit de drets d’autor i propietat intel·lectual

Durada: 9 hores
Preu: gratuït
Inscripcions: aquí

A càrrec de

Direcció: Isidro López-Aparicio: artista, comissari i professor universitari

Convidats: Marta Pérez Ibáñez (especialista en mercado de l’art), Eva Soria (advocada experta en drets d’autor, professora universitària i coordinadora de arts visuals en l’Institut Ramon Llull) i Borja Álvarez Rubio (Subdirector General de Industrias Culturales y Mecenazgo, MECD)

[castellano]

ELEMENTOS CLAVE DEL ECOSISTEMA DEL ARTE. LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL ARTISTA

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó en 1980 la «Recomendación relativa a la condición del artista». Allí se recoge que las artes son parte íntegra de la vida y que es necesario que los gobiernos contribuyan a crear las condiciones materiales que facilitan estas manifestaciones.

La cultura tiene, además, un valor añadido en términos de aportación al PIB, contando con la capacidad para emplear a un sector nada desdeñable de la población activa.

El sector cultural lleva, sin embargo, más de cuarenta años reivindicando el establecimiento de un marco legal que asegure al artista las condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad. El Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Trabajador Cultural puede ser esa herramientas legislativa que permita garantizar derechos económicos y laborales a los/as trabajadores/as culturales o facilitarlos; aún tiempo que la Ley del Mecenazgo puede ayudar a impulsar, asistir, estimular y/o promocionar expresiones culturales y artísticas con el aporte privado.

Este seminario pretende construir un acercamiento reflexivo y mediado a los aspectos jurídicos del mundo del arte en el contexto estatal —algunos de gran actualidad como el Estatuto del Artista, la Ley de Mecenazgo, la actividad económica o los derechos de autor—, temas que se encuentran en un constante debate, abiertos al diálogo y a las aportaciones de los propios creadores y creadoras. Elementos necesarios de conocer y analizar para moverse en el ámbito artístico con una concepción holística de sus espacios y relaciones.

Programa del taller

Viernes, 1 de junio 16:00 – 21:00h

— La Ley de Mecenazgo: Borja Álvarez Rubio
— El ecosistema del arte y el Estatuto del Artista: Isidro López-Aparicio
— Derechos de autor: Eva Soria

Sábado, 2 de junio 10:00 – 14:00h

Isidro López-Aparicio y Marta Pérez Ibáñez
— La actividad económica de los y las artistas
— Análisis práctico de casos vinculados a las reivindicaciones del Estatuto del Artista: ámbito fiscal y tributario, ámbito profesional, ámbito de administraciones públicas y códigos de buenas prácticas, ámbito contractual, ámbito asociativo y sindical, ámbito formativo, ámbito de derechos de autor y propiedad intelectual

Duración: 9 horas
Precio: gratuito
Inscripciones: aquí

A cargo de

Dirección: Isidro López-Aparicio (artista, comisario y profesor universitario)

Invitados/as: Borja Álvarez Rubio (Subdirector General de Industrias Culturales y Mecenazgo, MECD), Marta Pérez Ibáñez (especialista en mercado del arte) y Eva Soria (abogada experta en derechos de autor, profesora universitaria y coordinadora de artes visuales en el Institut Ramon Llull)

 

Con la colaboración de:

hangar_jpg

gris

idb_bn

Llimes_reduides-15_RGB

Taller gratuït: Il·luminació i so per audiovisuals

Posted in Talleres by admin on the abril 24th, 2018

imagen_taller_ilu_sonido-448x352

 

[català]

IL·LUMINACIÓ i SONIDO PER AUDIOVISUALS

El so és un dels elements més importants en qualsevol peça audiovisual, sempre està present, ja sigui en forma de música, efectes o silenci. La llum, per la seva banda, és una de les principals matèries primeres en la producció de vídeo; la seva manera, adreça i intensitat d’incidència sobre l’objectiu determinarà, en gran manera, la qualitat de la imatge final.

L’objectiu d’aquest taller és millorar la comprensió del paper del so i la il·luminació en les produccions audiovisuals. Per a això, els i les participants rebran una descripció pràctica de micròfons, gravadores i material d’il·luminació. Posteriorment es realitzaran enregistraments en diferents localitzacions a l’aire lliure i en estudi que permetin l’experimentació amb els equips disponibles, i es faran pràctiques d’il·luminació amb diferents fonts en interior i exterior. El taller explicarà, també, amb una breu introducció a la postproducció d’àudio i la correcció del color.

Dirigit a

Artistes interessats en l’àmbit audiovisual. No es requereixen coneixements específics. Els participants han de tenir la seva pròpia computadora portàtil per treballar els aspectes de postproducció d’àudio i vídeo

Programa del taller

Il·luminació

En la part teòrica es dotarà als i les assistents dels coneixements necessaris per manejar els diferents aparells il·luminació, completant aquesta informació amb bibliografia, articles especialitzats, etc. i una selecció de preses de rodatges professionals. La part pràctica consistirà en el muntatge de diferents dispositius d’il·luminació amb tots els seus accessoris, retallades de llum, etc., elaborant diferents esquemes d’il·luminació.

 • Càmeres. Formats de compressió i resolucions. Emmagatzematge i processament de la imatge. Òptiques.
 • Funció i estructura de treball.
 • Coneixements d’electricitat.
 • Tipus de llums.
 • Tipus d’aparells d’il·luminació.
 • Accessoris.
 • Gelatines.
 • Il·luminació en interior. Diferenciar les il·luminacions (llum de contra, llum de farcit, llum principal, llum d’ulls). Esquemes d’il·luminació.
 • Il·luminació en exterior. Manejar la llum natural. Anar preparats per als possibles problemes. Aplicacions de mòbil per buscar la millor hora de llum
 • Postproducció: DaVinci

So

La metodologia d’aquesta càpsula del taller està enfocada a la comprensió dels diferents processos per dur a terme la captura d’àudio, la seva anàlisi i la postproducció. En la part teòrica informarem dels coneixements necessaris per manejar totes les eines en el procés de l’àudio, i en la part pràctica portarem a terme tots aquests coneixements, amb la realització de captures i la postproducció final de l’àudio amb els diferents tipus de processos que comporta (ecualización, compressió, efectes espacials etc.).

 • Introducció a l’analitzador d’espectre d’àudio.
 • Tipus de microfonía i diferents gravadors.
 • Diferents tipus d’arxius d’àudio i resolucions.
 • Pràctiques d’enregistrament en estudi i en exterior.
 • Flux de treball en postproducció.
 • Bibliografia recomanada. Webs recomanades.

Durada: 14 hores
Dates: dissabte i diumenge 19 i 20 de maig 2018
Horari: De 10:00h a 18:00h
Preu: gratuït
Inscriu-te al taller: https://hangar.org/ca/news/taller-il-luminacio-i-so-per-a-audiovisuals/

A càrrec de

Juan González Guerrero director de fotografia en gèneres tan diversos com a publicitat, documental, curtmetratges i llargmetratges. Ha col·laborat en nombroses produccions audiovisuals d’artistes com Momu & Noes o Julia Montilla. Dona classes esporàdicament a l’escola de cinema Bande à part.
Ricardo González Yanel músic i tècnic audiovisual. Ha treballat creant l’espai sonor dels espectacles Bits y Hits de la companyia de teatre gestual Tricicle, i amb la companyia de teatre Perro de compañía creant la música i l’espai sonor de l’obra de teatre Prefiero que me quite el sueño Goya que cualquier hijo de puta. Ha realitzat l’ambientació sonora per a documentals de Tv3 i Discovery Channel, documentals com Les ombres de Gaudí.

Amb la col·laboració de:

hangar_jpg Llimes_reduides-15_RGB gris idb_bn

 

 

 

[castellano]

ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA AUDIOVISUALES

El sonido es uno de los elementos más importantes en cualquier pieza audiovisual, siempre está presente, ya sea en forma de música, efectos o silencio. La luz, por su parte, es una de las principales materias primas en la producción de vídeo; su manera, dirección e intensidad de incidencia sobre el objetivo determinará, en gran medida, la calidad de la imagen final.

El objetivo de este taller es mejorar la comprensión del papel del sonido y la iluminación en las producciones audiovisuales. Para ello, los/as participantes recibirán una descripción práctica de micrófonos, grabadoras y material de iluminación. Posteriormente se realizarán grabaciones en diferentes localizaciones al aire libre y en estudio que permitan la experimentación con los equipos disponibles, y se harán prácticas de iluminación con diferentes fuentes en interior y exterior. El taller contará, también, con una breve introducción a la postproducción de audio y la corrección del color.

Dirigido a

Artistas interesados en el ámbito audiovisual. No se requieren conocimientos específicos. Los participantes deben tener su propia computadora portátil para trabajar los aspectos de postproducción de audio y vídeo.

Programa del taller

Iluminación               

En la parte teórica se dotará a los/as asistentes de los conocimientos necesarios para manejar los diferentes aparatos iluminación, completando esta información con bibliografía, artículos especializados, etc. y una selección de tomas de rodajes profesionales. La parte práctica consistirá en el montaje de diferentes dispositivos de iluminación con todos sus accesorios, recortes de luz, etc., elaborando diferentes esquemas de iluminación.

 • Cámaras. Formatos de compresión y resoluciones. Almacenamiento y procesado de la imagen. Ópticas.
 • Función y estructura de trabajo.
 • Conocimientos de electricidad.
 • Tipos de lámparas.
 • Tipos de aparatos de iluminación.
 • Accesorios.
 • Gelatinas.
 • Iluminación en interior. Diferenciar las iluminaciones (luz de contra, luz de relleno, luz principal, luz de ojos). Esquemas de iluminación.
 • Iluminación en exterior. Manejar la luz natural. Ir preparados para los posibles problemas. Aplicaciones de móvil para buscar la mejor hora de luz
 • Postproducción: DaVinci

Sonido

La metodología de esta cápsula del taller está enfocada a la comprensión de los diferentes procesos para llevar a cabo la captura de audio, su análisis y la postproducción. En la parte teórica informaremos de los conocimientos necesarios para manejar todas las herramientas en el proceso del audio, y en la parte práctica llevaremos a término todos esos conocimientos, con la realización de capturas y la postproducción final del audio con los diferentes tipos de procesos que conlleva (ecualización, compresión, efectos espaciales etc.).

 • Introducción al analizador de espectro de audio.
 • Tipos de microfonía y diferentes grabadores.
 • Diferentes tipos de archivos de audio y resoluciones.
 • Prácticas de grabación en estudio y en exterior.
 • Flujo de trabajo en postproducción.
 • Bibliografía recomendada. Webs recomendadas.

Duración: 14 horas
Fechas: sábado y domingo 19 y 20 de mayo 2018
Horario:  De 10:00h a 18:00h
Precio: gratuït
Inscripciones: https://hangar.org/ca/news/taller-il-luminacio-i-so-per-a-audiovisuals/

A cargo de

Juan González director de fotografía en géneros tan diversos como publicidad, documental, cortometrajes y largometrajes. Ha colaborado en numerosas producciones audiovisuales de artistas como Momu & Noes o Julia Montilla. Da clases esporádicamente en la escuela de cine Bande à part.

Ricardo González Yanel músico y técnico audiovisual. Ha trabajado creando el espacio sonoro de los espectáculos Bits y Hits de la compañía de teatro gestual Tricicle, y con la compañía de teatro Perro de compañía creando la música y el espacio sonoro de la obra de teatro Prefiero que me quite el sueño Goya que cualquier hijo de puta. Ha realizado la ambientación sonora para documentales de Tv3 y Discovery Channel, documentales como Las sombras de Gaudí.

Las promesas de los algos: una visión inapropiada/ble

Posted in Talleres by admin on the enero 4th, 2018

Taller de Nicolas Malevé y Jara Rocha
La Virreina Centre de la Imatge – Hamaca – Hangar

Lugar de realización: Hangar
Emilia Coranty, 16, 08018 Barcelona
29.01.2018 – 31.01.2018

tensorflow

«La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar. Pero esto es cierto también en otro sentido. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante; explicamos este mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él. Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Todas las tardes vemos ponerse el sol. Sabemos que la tierra gira alrededor de él. Sin embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se adecúa completamente a la visión».

(John Berger, Modos de ver, 1973/2000)

El teórico de la comunicación visual John Berger afirmó que «lo visible es un invento». Y efectivamente, los inventos se re-elaboran constantemente con las tecnologías de cada época. Las tecnologías de la fotografía, el cine o el vídeo trajeron, cada una, unos modos de ver el mundo. Pero también trajeron modos diversos de entender el mundo.

Durante las últimas décadas, las técnicas algorítmicas han evolucionado creando una articulación diferente entre visión, escritura y conocimiento. Las imágenes se escriben en forma de etiquetas de clasificación (tags), descripciones de «lo que se ve en ellas» o código informático. La materialidad cultural más mundana en la que vivimos y con la que co-habitamos está fuertemente afectada por esta evolución.

Berger también afirmó que «nunca miramos sólo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos». Cabe preguntarnos entonces ¿cuáles son las relaciones de mirada presentes? ¿qué relaciones se dan entre «las cosas» y «nosotros mismos» en un presente digital en el que los sujetos son más objetos-para-mirar y los objetos nos miran mucho, y constantemente?

Estamos entrando en un régimen de audiovisual automatizado en el que las agencias de lo visible y lo cognoscible (los quiénes y los qués que «miran» y «saben») se encuentran en un proceso de aprendizaje intenso.

Algoritmos y humanos se construyen unos a otros, determinando lo que son y lo que pueden ser o llegar a ser. Conviven en relación de co-dependencia. Son especies de compañía. Y esa relación también sucede a través de la visión: aprenden nuevos modos de ver, pero a menudo afectados por unas formas culturales modernas basadas en exclusiones, discriminaciones y privilegios. Por ejemplo, las mismas técnicas que descubren patrones invisibles en imágenes y crean nuevas relaciones, pueden también ser usadas para discriminar sexual, racial o económicamente. Los algoritmos pueden aprender el racismo y la misoginia de los modos de ver de los humanos tan ágil y fácilmente como aprenden a detectar la presencia de un animal o de un helicóptero en una foto.

Los modos de computación que ahora se entrelazan componen el rango de la visión, codifican la cultura visual (determinan lo visible y lo invisible) y ahí se perfilan estructuras de poder. Nos importa que ese rango sea amplio, y ampliable.

En la computer vision, los descriptores visuales (o descriptores de imagen) son descripciones de los contenidos visibles en imágenes y vídeos (features). Describen características elementales de las imágenes como formas, contornos, gradientes, colores, texturas o movimiento, entre otras. Asociadas con etiquetas, las features proveen herramientas potentes si bien inestables para describir imágenes. La interacción entre cómo el algoritmo interpreta las etiquetas y lo que éstas significan nunca se determina completamente, ni definitivamente. Hay siempre en juego una parte performativa y situada que este taller invita a explorar.

Tomando el corpus audiovisual de la plataforma Antología/Apología (Hamaca) como punto de partida, nos planteamos un ejercicio de atención cuidadosa a la materialidad de esa base de datos. Vamos a juntarnos para mirar vídeos de forma calculada. A recalcular visionados, descripciones, comentarios, formulaciones, escrituras cotidianas.

El método del taller gravitará alrededor del imaginario de los algoritmos, pero más acá del código y las fórmulas. Se propone re-visitar lúdicamente dos experimentos que tuvieron gran importancia en la historia de investigación de la Computer Vision y de la Inteligencia Artificial. Haremos un experimento cada día: el primero, What do we perceive in a glance of a real-world scene? fue imaginado en 2017 por Fei Fei Li en el laboratorio del California Institute of Technology para establecer una relación entre retina, temporalidad, imagen y palabras que sirve de base para la visión por ordenador. El segundo es La habitación china, una situación relacional imaginada por el filósofo John Searle en 1980/4 que interrogó performáticamente la idea de inteligencia artificial, poniendo en tensión el binarismo máquina-humano.

Entraremos en el pasaje secreto que conecta esas dos habitaciones. Se trata de dos espacios para afinar la prueba y atender la atención. Cada uno de ellos propone unos modos de co-habitación entre no-sólo-humanos y un escenario particular para discutir qué (se) cuenta como «imagen» y qué como «percepción». En cada uno, la relación de la imagen con la palabra (que describe, anota, significa, clasifica o conecta) está interrogada, puesta en juego. A través de ambos problematizaremos también las imágenes en movimiento de Antología/Apología.

Serán dos días de desplazamientos junto a algunas tecnologías de compañía. Visitas a espacios casi míticos de la experimentación en visión-computación, para comentar sus matices y consecuencias desde una perspectiva transfeminista. Y quizás en ese pasaje encontremos modos de co-habitación con el contenido audiovisual más cuidadosos, menos antropocéntricos, ojalá sorprendentes.

La teórica feminista Donna Haraway afirma que los instrumentos ópticos modifican al sujeto. En este taller, el plan es experimentar juntos las promesas que los algoritmos traen para una política artefactual de visiones inapropiadas y/o inapropiables. Aprenderemos a mirar de otras maneras, a ver de otros modos.

El taller está abierto a cualquiera. No se necesita ningún conocimeniento previo de la informática, cultura audiovisual o narratología. Sí, se recomienda traer ordenador portátil, si es posible.

Plazas limitadas. Reservar enviando email a: jara@riseup.net o apologia@hamacaonline.net

Programa

29/01/2018 (15-19h)
Introducciones
—Algoritmos visuales
—What do we perceive in a glance
—Mapa de la Computer Vision
—Video como máquinas de visión
—Introducción al proyecto Antología/Apología
—Introducción a la web del proyecto
—Ejercicio de blind annotation

30/01/2018 (15-19h)
Navegación by features
Ejercicio de “habitación china” 1
Ejercicio de “habitación china” 2

31/01/2018 (20h)
Presentaciones de los resultados del taller
Apología/antología (Nicolas Malevé, Jara Rocha y participantes)

Talleristas
Nicolas Malevé es un artista visual, programador y data activist miembro del colectivo Constant, que vive y trabaja entre Bruselas y Londres. Constant es una organización sin fines de lucro, dirigida por artistas, con sede en Bruselas desde 1997 y activa en los campos del arte, los medios y la tecnología. La práctica artística de Constant es interdisciplina e inspirada en temas como el trabajo colaborativo, la innovación tecnológica, las redes segmentadas, las infraestructuras de software, el intercambio de datos, los algoritmos, los archivos experimentales, las nuevas formas de (re) presentaciones, las alternativas de copyright, el (ciber) feminismo y la ética de la web.

Jara Rocha despliega su práctica investigadora/mediadora/pedagógica en marcos como Possible Bodies, Infra-, The Darmstadt Delegation o el área de proyectos de Bau. A menudo trabaja con las materialidades de lo presente (tecnoecologías, logísticas textuales, inscripciones somáticas) desde los transfeminismos y la cultura libre cotidiana; y comparte situaciones de aprendizaje formales o no-formales con el seminario euraca, Objetologías o Relearn Summerschool.

[català]

Les promeses dels algos: una visió inapropiada/ble

Taller de Nicolas Malevé i Jara Rocha
La Virreina Centre de la Imatge – Hamaca – Hangar

Lloc de realització: Hangar
Emilia Coranty, 16, 08018 Barcelona
29.01.2018 – 31.01.2018

 

softshadow

“La vista arriba abans que les paraules. El nen mira i veu abans de parlar. Però això és cert també en un altre sentit. La vista és la que estableix el nostre lloc al món circumdant; expliquem aquest món amb paraules, però les paraules mai poden anul·lar el fet que estem envoltats per ell. Mai s’ha establert la relació entre el que veiem i el que sabem. Totes les tardes veiem posar-se el sol. Sabem que la terra gira al voltant d’ell. No obstant això, el coneixement, l’explicació, mai s’adequa completament a la visió”.

(John Berger, Modos de ver, 1973/2000)

El teòric de la comunicació visual John Berger va afirmar que “allò visible és un invent”. I efectivament, els invents es re-elaboren constantment amb les tecnologies de cada època. Les tecnologies de la fotografia, el cinema o el vídeo van portar, cadascuna, unes maneres de veure el món. Però també van portar maneres diverses d’entendre el món.

Durant les últimes dècades, les tècniques algorítmiques han evolucionat creant una articulació diferent entre visió, escriptura i coneixement. Les imatges s’escriuen en forma d’etiquetes de classificació (tags), descripcions de “allò que es veu en elles” o codi informàtic. La materialitat cultural més mundana en la qual vivim i amb la qual co-habitem està fortament afectada per aquesta evolució.

Berger també va afirmar que “mai mirem només una cosa; sempre mirem la relació entre les coses i nosaltres mateixos”. Cal preguntar-nos llavors ¿quines són les relacions de mirada presents? ¿quines relacions es donen entre “les coses” i “nosaltres mateixos” en un present digital en el qual els subjectes són més objectes-per-mirar i els objectes ens miren molt, i constantment?

Estem entrant en un règim d’audiovisual automatitzat en el qual les agències d’allò visible i allò cognoscible (els qui i els quès que “miren” i “saben”) es troben en un procés d’aprenentatge intens.

Algorismes i humans es construeixen uns a uns altres, determinant el que són i el que poden ser o arribar a ser. Conviuen en relació de co-dependència. Són espècies de companyia. I aquesta relació també succeeix a través de la visió: aprenen noves maneres de veure, però sovint afectats per unes formes culturals modernes basades en exclusions, discriminacions i privilegis. Per exemple, les mateixes tècniques que descobreixen patrons invisibles en imatges i creen noves relacions, poden també ser usades per discriminar sexual, racial o econòmicament. Els algorismes poden aprendre el racisme i la misogínia de les maneres de veure dels humans tan àgil i fàcilment com aprenen a detectar la presència d’un animal o d’un helicòpter en una foto.

Les maneres de computació que ara s’entrellacen componen el rang de la visió, codifiquen la cultura visual (determinen allò visible i allò invisible) i aquí es perfilen estructures de poder. Ens importa que aquest rang sigui ampli, i ampliable.

En la computer vision, els descriptors visuals (o descriptors d’imatge) són descripcions dels continguts visibles en imatges i vídeos (features). Descriuen característiques elementals de les imatges com a formes, contorns, gradients, colors, textures o moviment, entre unes altres. Associades amb etiquetes, les features proveeixen eines potents si ben inestables per descriure imatges. La interacció entre com l’algorisme interpreta les etiquetes i el que aquestes signifiquen mai es determina completament, ni definitivament. Hi ha sempre en joc una part performativa i situada que aquest taller convida a explorar.

Prenent el corpus audiovisual de la plataforma Antologia/Apologia (Hamaca) com a punt de partida, ens plantegem un exercici d’atenció acurada a la materialitat d’aquesta base de dades. Anem a ajuntar-nos per mirar vídeos de forma calculada. A recalcular visionats, descripcions, comentaris, formulacions, escriptures quotidianes.

El mètode del taller gravitarà al voltant de l’imaginari dels algorismes, però més aquí del codi i les fórmules. Es proposa re-visitar lúdicament dos experiments que van tenir gran importància en la història de recerca de la Computer Vision i de la Intel·ligència Artificial.

Farem un experiment cada dia: el primer, “What do we perceive in a glance of a real-world scene?” va ser imaginat en 2017 per Fei Fei Li en el laboratori del Califòrnia Institute of Technology per establir una relació entre retina, temporalitat, imatge i paraules que serveix de base per a la visió per ordinador. El segon és “L’habitació xinesa“, una situació relacional imaginada pel filòsof John Searle en 1980/4 que va interrogar performáticamente la idea d’intel·ligència artificial, posant en tensió el binarismo màquina-humà.

Entrarem en el passatge secret que connecta aquestes dues habitacions. Es tracta de dos espais per afinar la prova i atendre l’atenció. Cadascun d’ells proposa unes maneres de co-habitació entre no-només-humans i un escenari particular per discutir què (es) explica com a “imatge” i quina com a “percepció”. En cadascun, la relació de la imatge amb la paraula (que descriu, anota, significa, classifica o connecta) està interrogada, posada en joc. A través de tots dos problematizaremos també les imatges en moviment d’Antologia/Apologia.

Seran dos dies de desplaçaments al costat d’algunes tecnologies de companyia. Visites a espais gairebé mítics de l’experimentació en visió-computació, per comentar els seus matisos i conseqüències des d’una perspectiva transfeminista. I potser en aquest passatge trobem maneres de co-habitació amb el contingut audiovisual més acurats, menys antropocèntrics, tant de bo sorprenents.

La teòrica feminista Donna Haraway afirma que els instruments òptics modifiquen al subjecte. En aquest taller, el pla és experimentar junts les promeses que els algorismes porten per a una política artefactual de visions inadequades i/o inapropiables. Aprendrem a mirar d’altres maneres, a veure d’altres maneres.

El taller està obert a qualsevol. No es necessita cap coneixement previ d’informàtica, cultura audiovisual o narratología. Sí, es recomana portar ordinador portàtil, si és possible.

Places limitades. Reservar enviant un email a: jara@riseup.net o apologia@hamacaonline.net

Programa

29/01/2018 (15-19h)

Introduccions
—Algoritmes visuals
—What do we perceive in a glance
—Mapa de la Computer Vision
—Vídeo com màquines de visió
—Introducció al proyecto Antología/Apología
—Introducció a la web del proyecto
—Exercici de blind annotation

30/01/2018 (15-19h)

Navegació by features
Exercici de “habitació xinesa” 1
Exercici de “habitació xinesa” 2

31/01/2018 (20h)

Presentacions dels resultats del taller
Apologia/antologia (Nicolas Malevé, Jara Rocha i participants)

Talleristas

Nicolas Malevé és un artista visual, programador i data activist membre del col·lectiu Constant, que viu i treballa entre Brussel·les i Londres. Constant és una organització sense finalitats de lucre, dirigida per artistes, amb seu a Brussel·les des de 1997 i activa en els camps de l’art, els mitjans i la tecnologia. La pràctica artística de Constant és interdisciplina i inspirada en temes com el treball col·laboratiu, la innovació tecnològica, les xarxes segmentadas, les infraestructures de programari, l’intercanvi de dades, els algorismes, els arxius experimentals, les noves formes de (re) presentacions, les alternatives de copyright, el (ciber) feminisme i l’ètica de la web.

Jara Rocha desplega la seva pràctica investigadora/mediadora/pedagògica en marcs com Possible Bodies, Infra-, The Darmstadt Delegation o l’àrea de projectes de Bau. Sovint treballa amb les materialitats del present (tecnoecologies, logístiques textuals, inscripcions somàtiques) des dels transfeminismes i la cultura lliure quotidiana; i comparteix situacions d’aprenentatge formals o no-formals amb el seminari euraca, Objetologías o Relearn Summerschool.