SALVEM CAN FELIPA / SALVEMOS CAN FELIPA

April 9, 2013

CAT/ CAST

Petició dirigida a Il·lm. Sr. Eduard Freixedes i Plans. Regidor del Districte de Sant Martí.

Després de 17 anys de trajectòria la regidoria del Districte de Sant Martí vol reconvertir la Sala d'Exposicions de Can Felipa en oficines per entitats, adduint que es tracta d'una petició del barri. Aquesta sala es un dels millors espais d'exposició de la ciutat, que s'ha trigat anys d'equipar i és a més l'únic espai municipal dedicat a l'art contemporani en tot el Districte (231.584 hab). Els veïns i usuaris estem segurs que pot trobar-se una ubicació per entitats que no passi per desmantellar un programa significatiu tant pel barri com per la ciutat de Barcelona. Potser a les dues plantes buides de Can Saladrigues.
Breu història de l'espai:
El programa d'Arts visuals de Can Felipa està especialment vinculat a la sala d'exposicions del centre, a la tercera planta, que per la seva particular configuració, amplitud (més de 500 m²) i lluminositat, permet una gran versatilitat. Des dels seus inicis d'activitat, el 1996, fins a l'actualitat, hi han col·laborat més de quatre-cents artistes, comissaris i altres professionals de l'art i el disseny. Per la seva tradició en el suport de l'art emergent, sobretot de caràcter jove, i per la seva trajectòria, que l'avala com a espai de referència a Barcelona en el suport a les arts visuals, la sala de Can Felipa està integrada a la xarxa de sales d'art de la ciutat i té un paper clau en els circuits de creació emergent de Catalunya.
Els objectius generals del programa d'Arts Visuals es poden resumir en: donar suport a l'art emergent i als joves creadors en el seu procés de professionalització (artistes, comissaris, investigadors i dissenyadors); treballar per a la producció i difusió de les arts visuals, apropant-les a nous públics; col·laborar amb altres institucions o col·lectius per tal de consolidar plataformes de suport a la creació emergent.
Des del 2001 el programa es desenvolupa a partir d'una convocatòria pública de caràcter anual que recull projectes de creació artística, de comissariat i de disseny, els quals venen seleccionats per un jurat format per diferents professionals del sector, oferint la màxima transparència en la gestió i producció del programa resultant, que es porta a terme durant la temporada següent.

Podeu signar-la aquí

CAST

Petición dirigida a Il·lm. Sr. Eduard Freixedes i Plans. Regidor del Districte de Sant Martí.

Después de 17 años de trayectoria la concejalía del Distrito de Sant Martí quiere reconvertir la Sala de Exposiciones de Can Felipa en oficinas para entidades, aduciendo que se trata de una petición del barrio. Esta sala es uno de los mejores espacios de exposición de la ciudad, que se ha tardado años en equipar y es además el único espacio municipal dedicado al arte contemporáneo en todo el Distrito (231.584 hab). Los vecinos y usuarios estamos seguros que puede encontrarse una ubicación para entidades que no pase por desmantelar un programa significativo tanto para el barrio como para la ciudad de Barcelona. Quizás en las dos plantas vacías de Can Saladrigues.
Breve historia del espacio:
El programa de Artes visuales de Can Felipa está especialmente vinculado a la sala de exposiciones del centro, en la tercera planta, que por su particular configuración, amplitud (más de 500 m²) y luminosidad, permite una gran versatilidad. Desde sus inicios de actividad, en 1996, hasta la actualidad, han colaborado más de cuatrocientos artistas, comisarios y otros profesionales del arte y el diseño. Por su tradición en el apoyo del arte emergente, sobre todo de carácter joven, y por su trayectoria, que lo avala como espacio de referencia en Barcelona en el apoyo a las artes visuales, la sala de Can Felipa está integrada en la red de salas de arte de la ciudad y tiene un papel clave en los circuitos de creación emergente de Cataluña.
Los objetivos generales del programa de Artes Visuales se pueden resumir en: apoyar al arte emergente y a los jóvenes creadores en su proceso de profesionalización (artistas, comisarios, investigadores y diseñadores); trabajar para la producción y difusión de las artes visuales, acercándolas a nuevos públicos; colaborar con otras instituciones o colectivos para consolidar plataformas de apoyo a la creación emergente.
Desde el 2001 el programa se desarrolla a partir de una convocatoria pública de carácter anual que recoge proyectos de creación artística, de comisariado y de diseño, los cuales venden seleccionados por un jurado formado por diferentes profesionales del sector, ofreciendo la máxima transparencia en la gestión y producción del programa resultante, que se lleva a cabo durante la temporada siguiente.

Podéis firmarla aquí