Un recordar personal i col·lectiu

Dec. 31, 2018

A càrrec de Marta de Gonzalo i Publio Pérez Prieto


 

Des de temps immemorials la imatge ha estat una de les formes de fixar el record, aquesta acció impossible de retenir un present ja convertit en passat irrepetible. Un gest tan impossible com fructífer trastocador de futurs. Aquesta funció de la imatge com a substitut o materialització de la memòria no va fer sinó augmentar de manera incontrolada amb l'aparició de la fotografia i de la imatge en moviment al llarg del s.XIX i amb la seva expansió i la definitiva incorporació de totes dues a la vida quotidiana durant el s.XX. La imatge digital no ha fet sinó ampliar la capacitats d'escriptura de les nostres memòries múltiples, permetent una multiplicació exponencial de les imatges que generem, a través d'una creixent democratització de l'accés a les condicions de producció. Ens ha fet a tots cineastes amateurs de les nostres vides, però també ens ha situat davant noves o reconfigurades problemàtiques respecte a la nostra relació amb les imatges. Quina memòria salvaguardar del nostre present? Com generar representacions significatives en aquesta sobreabundància d'estímuls visuals? És falsa la suposada democratització de l'accés a la generació de documents culturals audiovisuals? Què significa i implica autorrepresentar-se versus a ser representat? Quins problemes de gestió ens imposa aquest nou crear infinit d'imatges? Serà l'algorisme el que decideixi allò que haig de recordar? Quines imatges?

Una part important de les pràctiques artístiques vinculades a la producció audiovisual contemporània pot entendre's des d'aquestes incerteses. Gairebé tots els artistes actuals en format vídeo han treballat o treballen de forma més o menys evident sota aquest marc, generant narracions culturals que parteixen d'imatges domèstiques, dipòsit de la memòria biogràfica, i/o treballant amb la resignificació d'imatges que formen part de l'imaginari col·lectiu i/o generant les obres totalment o parcialment amb l'entrevista com a fil conductor del treball audiovisual. Aquesta proposta presenta una breu selecció de treballs audiovisuals amb multitud de camins d'entrada i que regalen moltes preguntes de sortida.

Evidentment pensar la autorrepresentació i la memòria en relació a la imatge és quelcom que ens concerneix a tots. D'altra banda, és interessant i empoderador aproximar-se a la pràctica artística a partir d'allò personal i descobrir com en all personal està inscrit el cultural, el social i el polític. Treballar a partir del biogràfic, de materials pobres de la memòria privada, té una dimensió pública i política innegable i és un acte d'afirmació, ja que suposa atorgar-se el dret a ser veu i presència cultural, partint humilment del que s'és i del que es pot fer des de la posició que ocupem. Sense renunciar. Sense deixar les nostres imatges en mans dels altres.

Imatges de referència*

A manera d'introducció en una sessió de treball anterior a l'inici dels visionats, se suggereix mostrar retrats fotogràfics de diferents èpoques, tipus i finalitats, alguns d'ells posats i uns altres no, poden ser retrats artístics, policials, periodístics, selfies, etc. També es poden visionar diversos fragments d'entrevistes executades de diverses maneres, tractant de mostrar que la forma de realitzar-les té implicacions polítiques en la recepció i de connotació dels entrevistats. La dinàmica d'aquesta sessió hauria de ser dialògica, en format obert que permetés a la classe parlar sobre com perceben aquestes qüestions.

* Elaboreu aquests materials a partir de les vostres referències per a sentir-vos còmodes a l'hora de comentar-los i debatre'ls

Proposta

A partir del visionat dels treballs audiovisuals de Pilar Álvarez, Eulalia Valldosera, Cecilia Barriga, María Ruido i Antoni Muntadas proposem un acostament a la indagació i qüestionament de les següents qüestions:

 • La memòria com a construcció personal i col·lectiva.
 • Memòria i construcció d'identitat. Aspectes de la subjectivitat mediats per les imatges.
 • El valor testimonial de la imatge de no ficció.
 • La imatge de no ficció com a representació i no com a realitat, com a constructe que construeix el real.
 • La generació de relats audiovisuals a partir d'imatges creades com a substituts de la memòria.
 • L'aflorament d'allò social, d'allò cultural i d'allò polític en la nostra biografia personal, el relat del jo travessat dels relats del nosotrxs.
 • L'entrevista com a eina per a la construcció d'una memòria col·lectiva. L'escriptura humil d'una memòria múltiple i complexa. Les històries enfront de l'escriptura de la Història. La suma de fragments enfront de la totalització reduccionista, simplificadora i/o discriminadora.
 • Imatges significants: Què comptar? Comptar per a què? Quins explicar-nos? Per què comptem?
 • Prendre la imatge: la no renúncia a la generació de autorrepresentacions.
 • La producció de relats audiovisuals com una forma d'indagació, cerca activa, generació de coneixements i construcció de singularitats.
 • La proliferació d'imatges: cultures de la imatge enfront d'imatge hegemònica.
 • Mitjans de producció, mitjans de postproducció i mitjans de difusió de la imatge contemporània, es pot parlar d'accés democràtic a la producció i difusió d'imatges? Polítiques de la imatge. El control del discurs. Dret d'expressió. Què pinta l'art en tot això?

Podria semblar que algunes d'aquestes qüestions són metodològiques i altres conceptuals, però el que aquí es planteja és que les eleccions tant metodològiques com formals en relació a la creació d'imatges són part del seu discurs conceptual.

Glossari

 • Autorrepresentació. En comptes de que uns altres marquin la meva identitat amb imatges exteriors a mi, que reafirmen generalment el caràcter repressor de la imatge hegemònica, fer-se competent, produir i controlar la distribució d'imatges que representen a col·lectivitats o individualitats.
 • Entrevista. Enquadrar en el marc de la imatge a un subjecte, identificat o no, recognoscible o no, amb el qual s'interactua.
 • Imaginaris col·lectius. Suma de subjectivitats que recorden de forma crítica, que qüestionen i reescriuen la cultura que serveix de marc a les seves vides.
 • Imatge com a substitut de la memòria. La memòria i la desmemòria no són repositoris, són accions cerebrals emfatitzades amb el suport de les imatges. Creiem recordar haver viscut el que recordem d'una foto o un vídeo. Hi ha altres sentits amb els quals construïm memòria, com per exemple la intensitat evocadora de l'olfacte. No obstant això, en la nostra cultura, la visualitat ha tingut una importància preferent i això ha convertit a les tecnologies de la imatge en principals materialitzadores del record.
 • Imatge hegemònica. Formes i discursos privilegiats en el marc de la cultura occidental que solen mostrar i connotar com a adequat, versemblant, madur i fins i tot entenimentats els discursos que els poders hegemònics consideren pertinents per a servir a les seves finalitats. Així se'ns representa el món en els relats de ficció i els de no ficció. Aquest privilegi és perceptible en la seva omnipresència, la multitud de mitjans de distribució que ocupa en la seva difusió, els recursos econòmics que acapara, etc. Dóna lloc a un enteniment de la correcció de la imatge, a una imatge d'alta qualitat, però també a un aldarull d'ocurrències, fake news, memes i selfies normatius. Les produccions de l'art contemporani no haurien de ser fàcil i immediatament assumides per part de la imatge hegemònica, encara que és difícil que no es vegin abans o després resignificades per ella per a anul·lar el seu caràcter subversiu.
 • Imatge pobra. Aquesta imatge la pot fer qualsevol, és barata, no fa falta ser professional per a fer-la. La imatge no t'expulsa, et diu que tu també pots fer imatges com aquestes si tens alguna cosa que dir. A algunes persones no els agraden perquè no semblen anuncis. Al no estar hiperretocades i posproducides al màxim, no semblen renegar tant de la realitat que representen, no ens transmeten que el món que experimentem de forma directa sigui lleig, poc interessant o depriment. A vegades cal donar-lis una oportunitat, perquè estem tan acostumats a la imatge setinada que ens costa una mica.
 • Imatge testimoni. Les imatges que es mostren com a resta o sediment d'una experiència, un succés o una subjectivitat que s'exposa a ser representada.
 • Metodologies creatives. No donar per descomptat que hi ha una única forma de fer en art o educació, per exemple. Proposar formes culturals i pedagògiques que potencialment donin lloc a una cosa diferent, no a la reproducció.
 • No ficció. Dins del que cap, imatges apegades als successos de la vida, en les quals les persones que apareixen es presenten a si mateixes. La ficció basada en fets reals no entra en aquesta categoria.
 • Narratives. Formes de contar que ens tracten com a éssers intel·ligents i apel·len a la nostra profunda necessitat de relats.

Visionats

Preferiblement, a l'hora de realitzar l'activitat, es recomana no fer introduccions comentades als vídeos, sinó deixar que els participants vegin els treballs sense condicionar-los, i realitzar un comentari dialogat després de la recepció. Donada la durada dels treballs, s'ha de dividir en 2 sessions i/o seleccionar fragments.

Sessió 1

La Memoria Interior. María Ruido. 2002. 32'

A través del relat de la història de la seva família l'autora indaga en el record de la recent emigració des de l'estat espanyol a Europa i reflexiona sobre els mecanismes de l'oblit i el record, recuperant la idea de la construcció de la memòria a partir de l'experiència personal enfront de la idea d'història i de memòria oficial, restringida a l'institucional i articulada per mitjà de l'estetització i la desarticulació dels subjectes polítics.

Els cossos registrats, les absències i les subjectivitats desplaçades dels migrants són rescatats de l'oblit per a proposar una política de la memòria sense fora de camp.


Backup. Pilar Álvarez. 2012. 6’

L'artista comparteix la seva experiència d'orfandat i el seu manca de records de la infància compartida amb la seva mare, superposat al referent visual de l'arxiu en vídeo del seu germà, el qual grava constantment la seva vida familiar, fins al punt que s'ha convertit en la seva manera de relació personal i amb la realitat. Pilar Álvarez no grava aquestes seqüències, en el seu treball resignifica el material documental captat pel seu germà a través de la seva selecció, el muntatge i el text superposat en veu en off.


Im fluss**. Cecilia Barriga y Claudia Lorenz. 2007. 5’
Dues dones majors es donen un bany en un riu, es deixen portar pel corrent. Un amor de 30 anys fa que els sembli inconcebible no estar juntes, que l'altra ja no estigui. Veiem la vida passar, es dutxen, es vesteixen, agafen el tramvia. Voler-se és el més normal del món. Voler-se bé és polític. Una sort trobar-se. Els cossos majors conten la seva afortunada història.

** Conté un nu integral de persones majors

 


Sessió 2

Interviewing Objects #1: Reloaded. Eulàlia Valldosera. 2008. 31'

Recerca sobre l'ús i significació personal dels objectes domèstics, en la qual s'entrevista de forma anònima a una col·leccionista (posseïdora), una comissària (selectora) i a un artista (productor-resignificador). Les persones entrevistades es converteixen en creadors de discurs sobre la significació biogràfica, la vinculació emocional, el record, les relacions socials encarnades en l'objecte, útil o inútil.

Utilitzant l'entrevista com a fil conductor, ens mostra la necessitat humana de construcció de sentit i relat, en aquest cas mostrant la manera en la qual els objectes que ens envolten es converteixen en superfícies d'expansió i repòs de la nostra subjectivitat.


On Translation: Fear / Miedo. Antoni Muntadas. 2005. 36’

Aquest treball utilitza l'entrevista i la resignificació de material mediàtic per a tractar el tema de la por al voltant de la frontera entre els EUA i Mèxic, evidenciant els processos de mediació de les mentalitats col·lectives amb finalitats polítiques. Al mateix temps, mostra com a l'hora de produir les nostres imatges generem contracultura i construim memòria col·lectiva, qüestionant els imaginaris transmesos per les imatges hegemòniques, que tracten de colonitzar les nostres creences i conduir els nostres comportaments socials i polítics.


Activitats

Proposta 1: Videorrelats des de la memòria
Realitzar de forma individual un treball de no ficció en vídeo a partir d'un muntatge de fotos familiars, que construeixi un relat sobre temes que parteixin d'un interès personal.
La temàtica, la durada i altres aspectes formals del videorrelat seran decisions de cada persona.
Vídeo preferiblement en orientació horitzontal.
No és necessari que tingui àudio editat, pot fins i tot no contenir de so. Es poden incloure sons, músiques (preferiblement lliures de drets), veu en off, intertítols, text escrit, text superposat, etc.
Material necessari:
Imprescindible:
a) fotos familiars i telèfon mòbil amb vídeo càmera
b) tema sobre el que construir el relat narratiu i la resignificació d'aquesta imatges
Opcional:
a) ordinador per a edició de vídeo i àudio
b) gravadora d'àudio
c) altres materials gravats: és possible incloure fragments gravats de la tv, de llibres, d'internet…
d) enregistrament d'execució de petites accions

Proposta 2: Explicar-nos alguna cosa
El grup tria un tema que els afecta i que vulguin comprendre millor. Dissenyen un programa d'entrevistes en vídeo en les quals persones diferents contestin a les seves preguntes. La suma de testimonis, les revelacions i les troballes donarien lloc a un acte d'escriptura de la memòria col·lectiva.
Es pot entrevistar una sola persona, fer diverses entrevistes individuals successives, fer entrevistes a duos, trios o multituds.
La temàtica, durada i altres aspectes formals del videorrelat seran decidits pel grup de manera assembleària, per consens o per atzar quan no s'hagi arribat a acords.
Vídeo preferiblement en orientació horitzontal.
És important per a la compressió del treball que es gravi en condicions que evitin el soroll i la distorsió de les veus. Si no es disposa de gravadora de so, es pot gravar el so amb un mòbil i el vídeo amb un altre, i després superposar-lo en edició.
Material necessari:
Imprescindible:
a) Fotos i telèfon mòbil amb vídeo càmera
b) Subjectes als quals entrevistar
Opcional:
a) ordinador per a edició de vídeo i àudio
b) gravadora d'àudio
c) altres materials gravats: és possible incloure fragments gravats de la tv, de llibres, d'internet…
d) enregistrament d'execució de petites accions